Follow WSPC
Top

Βασικές Πολιτικές & Αρχές WSPC

  /  Βασικές Πολιτικές & Αρχές WSPC

Στο WSPC προσφέρουμε με σεβασμό τη μαθησιακή εμπειρία, πλήρως προσβάσιμη, τόσο στους υποψήφιους σπουδαστές μας, αλλά και σε όλους τους ενεργούς σπουδαστές μας. Η διατήρηση ενός ανοικτού καναλιού επικοινωνίας με τους σπουδαστές – ήδη από το στάδιο της ενημέρωσης έως και μέχρι την απονομή ενός Τίτλου Σπουδών – παραμένει προτεραιότητά μας. Προς αυτή την κατεύθυνση, ζητάμε από όλους τους σπουδαστές να μας αξιολογήσουν στο τέλος κάθε τμήματος, αναγνωρίζοντας την αξία της γνώμης και της προσωπικής εμπειρίας τους. Θέλουμε να βάζουμε τον πήχη ψηλά προσδίδοντας προστιθέμενη αξία σε κάθε υπηρεσία μας, αλλά και διατηρώντας παράλληλα μια ουσιαστική ανθρωποκεντρική φιλοσοφία που προάγει την υπευθυνότητα στην πράξη.

Ακολουθούν οι βασικές πολιτικές και αρχές μας:

– ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ

Το WSPC διασφαλίζει την ισότητα και την πολιτιστική πολυμορφία σε κάθε επίπεδο της λειτουργίας του. Ειδικότερα όσον αφορά τους σπουδαστές:

 • Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται στο WSPC είναι προσβάσιμα σε όλους τους σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν τα γνωσιακά κριτήρια που προβλέπονται ανά περίπτωση.
 • Παρέχεται σε όλους ανεξαιρέτως τους σπουδαστές ένα μαθησιακό πλαίσιο / περιβάλλον που διασφαλίζει την ισόνομη μεταχείριση και την προσφορά ισόνομων μαθησιακών ευκαιριών / εμπειρίας.
 • Όλες οι πληροφορίες και πολιτικές του κάθε προγράμματος είναι διαθέσιμες στους σπουδαστές μέσα από την ιστοσελίδα αλλά και την ενημερωτική ανακοίνωση που αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους.
 • Ακολουθείται ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο όσον αφορά τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των σπουδαστών (βλέπε Πολιτική Απορρήτου του WSPC), το οποίο ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα βάσει νομικών ή/και οργανωσιακών κανονισμών.
 • Διατηρείται ανοικτός δίαυλος επικοινωνίας με τους σπουδαστές και ζητείται η αξιολόγηση του WSPC από τους σπουδαστές σε όλα τα τμήματα.

Σπουδαστές που θεωρούν ότι υπέστησαν οποιαδήποτε μορφή διάκρισης από το WSPC μπορούν να προχωρήσουν άμεσα σε ενημέρωση του WSET.

– ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Η πολιτική αυτή είναι στη διάθεση των σπουδαστών που θεωρούν ότι η απόδοσή τους κατά τη διάρκεια των εξετάσεων μπορεί να επηρεάστηκε από μια σειρά ειδικών συνθηκών εκτός ελέγχου, διαχείρισης και πρόβλεψης από την πλευρά του σπουδαστή (π.χ. ασθένεια, τραυματισμός, άλλο ειδικό γεγονός). Σε αυτή την περίπτωση, ο σπουδαστής μπορεί να κάνει μια αίτηση στο τμήμα Admissions & Awards του WSPC προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα (πχ. βεβαίωση γιατρού δημόσιου νοσοκομείου για ασθένεια) την ημέρα των εξετάσεων ή εντός 3 εργάσιμων από την ημέρα των εξετάσεων. Το WSPC οφείλει να ενημερώσει σχετικά το WSET εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής ενός έγκυρου αιτήματος.

Η πολιτική των ειδικών συνθηκών διατηρεί απαρεγκλίτως την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των σπουδαστών/ εξεταζόμενων και δεν μεροληπτεί με οιονδήποτε τρόπο υπέρ του αιτούντα.

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εξετάσεων λάβει χώρα γεγονός που διαταράσσει την ομαλή διεξαγωγή τους, ο Examination Officer οφείλει να συντάξει μια σχετική έκθεση περιγράφοντας αναλυτικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν οι εξετάσεις, και επισυνάπτοντας λίστα με τους σπουδαστές που ήταν παρόντες στη συγκεκριμένη εξέταση. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στο WSET εντός 7 εργάσιμων από την ημέρα των εξετάσεων.

Το WSPC οφείλει να κρατά αρχεία όλων των αιτημάτων που εντάσσονται στο πλαίσιο της Πολιτικής Ειδικών Συνθηκών.

– ΕΥΛΟΓΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ

Η πολιτική αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση του πλαισίου μέσα στο οποίο θα λάβει χώρα η εξέταση για σπουδαστές με ειδικές ικανότητες / δυσκολίες, διατηρώντας απαρεγκλίτως την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των σπουδαστών ανεξαιρέτως.

Τέτοιες προσαρμογές μπορεί να είναι η παροχή περισσότερου χρόνου εξέτασης, η μετατροπή του υλικού των εξετάσεων (π.χ. μεγαλύτερο μέγεθος γραμμάτων στο exam paper) ή/και της αίθουσας των εξετάσεων (π.χ. για σπουδαστές με αυτισμό), η παρουσία ατόμων ειδικών καθηκόντων που θα διευκολύνουν τη διαδικασία (π.χ. διερμηνέας νοηματικής γλώσσας). Όλες οι παραπάνω προσαρμογές έχουν ως στόχο τη διατήρηση του ίδιου πλαισίου εξετάσεων για όλους τους σπουδαστές με ακριβοδίκαιο τρόπο. Η χρήση της Πολιτικής Εύλογων Προσαρμογών δεν λαμβάνεται υπόψη με οποιονδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των γραπτών.

Εφόσον ένας σπουδαστής θέλει να κάνει αίτηση στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής, οφείλει να το κάνει κατά τη διάρκεια της εγγραφής του. Το WSPC ενημερώνει το WSET σχετικά, προκειμένου να εγκριθεί η διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Λάβετε υπόψη σας ότι η διαδικασία αυτή μπορεί σε μερικές περιπτώσεις να είναι ιδιαιτέρως χρονοβόρα. Το WSPC και το WSET διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν γνώμη τρίτου φορέα (π.χ. ειδικός γιατρός). Αιτήσεις που αντιβαίνουν το ίδιο το αντικείμενο της εξέτασης δεν γίνονται αποδεκτές. Το WSPC οφείλει να κρατά αρχεία όλων των αιτημάτων που εντάσσονται στο πλαίσιο της Πολιτικής Εύλογων Προσαρμογών.

– ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η εγγραφή σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του WSPC αφορά στο συγκεκριμένο ανά περίπτωση τμήμα. Σε περίπτωση που κάποιος σπουδαστής – για λόγους ανωτέρας βίας – επιθυμεί να μην παρακολουθήσει τα μαθήματα, πρέπει να γνωρίζει τη σχετική πολιτική ακυρώσεων του σχολείου μας. Αναλυτικά:

 • Επιστροφή του συνολικού ποσού (100%) εφόσον η ακύρωση γνωστοποιηθεί πριν την ημερομηνία λήξης εγγραφών του εκάστοτε τμήματος.
 • Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η γνωστοποίηση γίνει μετά την ημερομηνία λήξης εγγραφών του εκάστοτε τμήματος, τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Ακολουθεί η Πολιτική ακυρώσεων όσον αφορά τα ανώτερα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του WSPC (WSET Level 4 Diploma, του WSG και CMS):

 • Επιστροφή του συνολικού καταβληθέντος ποσού, εφόσον η ακύρωση γνωστοποιηθεί ένα μήνα πριν την έναρξη των μαθημάτων, μείων τα διοικητικά τέλη, το κόστος εγγραφής και τα τραπεζικά έξοδα επιστροφής χρημάτων.
 • Εάν τα δίδακτρα καταβλήθηκαν με χρήση πιστωτικής κάρτας, παρακρατείται το 3% του συνολικού καταβληθέντος ποσού, ως τραπεζική προμήθεια.
 • Επιστροφή του 50% των καταβληθέντων διδάκτρων εφόσον η ακύρωση γνωστοποιηθεί σε λιγότερο από ένα μήνα πριν την έναρξη των μαθημάτων.
 • Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η γνωστοποίηση γίνει μεταγενέστερα των παραπάνω προθεσμιών ή/ και μετά την έναρξη των μαθημάτων, τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.
 • Στην περίπτωση κατά την οποία δεν δύναται η συμμετοχή στα μαθήματα λόγω τοπικών περιορισμών, όπως συνέβη με την πανδημία COVID-19, το WSPC μεταφέρει την εγγραφή στο ακριβώς επόμενο αντίστοιχο τμήμα, χωρίς επιπλέον χρεώσεις.

– ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Ως Approved Programme Provider του WSET, του CMS, του WSG και του BSA, το WSPC δεσμεύεται στη διατήρηση των αρχών και στην υλοποίηση των βέλτιστων πρακτικών που συνάδουν με το κύρος και την αξιοπιστία όλων των οργανισμών.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, το WSPC δεσμεύεται στη συνεχή ενημέρωση και (μετ)εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του (στελεχών και εισηγητών) προκειμένου να διασφαλίζεται αδιαλείπτως η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του οργανισμού, ακολουθώντας απαρεγκλίτως τις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και πολιτικές που προβλέπονται από τους συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς οργανισμούς με το WSPC, και παρέχοντας άρτιες υπηρεσίες προς όλους τους σπουδαστές ανεξαιρέτως, χωρίς οιαδήποτε τάση μεροληψίας ή/και διάκρισης.

Η διοίκηση του WSPC και κάθε μέλος του ανθρωπίνου δυναμικού του οργανισμού έχουν πλήρη γνώση σχετικά με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το WSET στο πλαίσιο της “σύγκρουσης συμφερόντων” και δεσμεύονται στην τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και σε επίπεδο διαχείρισης ενός σχετικού περιστατικού εφόσον προκύψει.

Έχετε απορίες για τις πολιτικές και αρχές μας?

Επικοινωνήστε μαζί μας στο education@wspc.gr

0
  0
  Το καλάθι σας
  Your cart is emptyReturn to Shop